Mūsu R&D projekti

Optimālo parametru noteikšana radioviļņu metodes ierīcei naftas piesārņojuma meklēšanai un kontūrēšanai: pētniecības projektā noslēdzies rūpnieciskā pētījuma posms

Pētniecības projektā “Optimālo parametru noteikšana radioviļņu metodes ierīcei naftas piesārņojuma meklēšanai un kontūrēšanai” 2021. gada marta beigās noslēdzies rūpnieciskā pētījuma posms.

Šī posma ietvaros veiksmīgi tika realizētas abas galvenās plānotās pētniecības projekta aktivitātes: optimālo parametru noteikšana radioviļņu metodes ierīcei naftas piesārņojuma meklēšanai un kontūrēšanai un matemātiska radioviļņu lauku modelēšana virs lokāliem objektiem ar mērķi iegūt naftas piesārņojuma raksturlielumus un piesārņotās teritorijas formu. Šajā pētniecības posmā tika piesaistīts arī ārpakalpojuma veicējs, kas veica pētniecisko darbu un aprēķinus, lai pamatotu ierīces darba frekvences izmantošanu; ārpakalpojuma veicēja veiktā pētnieciskā darba un aprēķinu rezultāti tiek izmantoti radioviļņu ierīces prototipa shematisko risinājumu un tehniskā uzdevuma izstrādes pamatā.

Pētniecības projektā tāpat kopš 2021. gada janvāra sākuma veiksmīgi tiek realizēts eksperimentālās izstrādes posms. Šobrīd ir pilnībā pabeigts darbs pie vienas no plānotajām aktivitātēm – radioviļņu metodes ierīces uztveršanas-pārraidīšanas antenu un to savstarpējā novietojuma raksturlielumu un veida noteikšanas. Darbs turpinās pie vairāku citu eksperimentālās izstrādes aktivitāšu īstenošanas.

Pētniecības projekts tiek realizēts projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros. Pētniecības projektu plānots realizēt līdz 2021. gada 30. aprīlim. Pētniecības projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 66’290.00, tai skaitā EUR 48’412.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.
Optimālo parametru noteikšana radioviļņu metodes ierīcei naftas piesārņojuma meklēšanai un kontūrēšanai

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu u tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 31. decembrim īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros RNA Technology 2020. gada 2. novembrī uzsāk pētniecības projekta Nr. 1.8 “Optimālo parametru noteikšana radioviļņu metodes ierīcei naftas piesārņojuma meklēšanai un kontūrēšanai” īstenošanu. Pētniecības projekta galvenais mērķis ir tehniskā uzdevuma izstrāde radioviļņu metodes ierīces naftas piesārņojuma meklēšanai un kontūrēšanai līdz 40 metru dziļumam prototipa izveidošanai. Radioviļņu metodes galvenais mērķis ir praktiska iespēja operatīvi un nepārprotami identificēt un kontūrēt ar naftu piesārņotos grunts gabalus, kas nav sasniedzami ar gaisa vai citiem alternatīviem monitoringa un kontroles veidiem, lai savlaicīgi pieņemtu un realizētu vadības lēmumus ekoloģisko katastrofu novēršanai.

Pētījumu plānots realizēt līdz 2021. gada 30. aprīlim. Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 66’380.00, tai skaitā EUR 48’412.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.
Atbalsts jaunuzņēmumu dalībai izstādēs, konferencēs un tiešajās vizītēs ārvalstīs

līguma Nr. IZ-L-2018/82