Mūsu R&D projekti

Optimālo parametru noteikšana radioviļņu metodes ierīcei naftas piesārņojuma meklēšanai un kontūrēšanai: pētniecības projekts noslēdzies

Pētniecības projektā “Optimālo parametru noteikšana radioviļņu metodes ierīcei naftas piesārņojuma meklēšanai un kontūrēšanai” 2021. gada aprīļa beigās veiksmīgi noslēgušies darbi pie plānotajām rūpnieciskā pētījuma un eksperimentālās izstrādes aktivitātēm.

Rūpnieciskā pētījuma ietvaros tika realizētas divas galvenās aktivitātes: optimālo parametru noteikšana radioviļņu metodes ierīcei naftas piesārņojuma meklēšanai un kontūrēšanai un matemātiska radioviļņu lauku modelēšana virs lokāliem objektiem ar mērķi iegūt naftas piesārņojuma raksturlielumus un piesārņotās teritorijas formu. Pirmās aktivitātes ietvaros tika paveikti sekojoši būtiskākie darbi: literatūras atlase un analīze saistībā ar radioviļņu ierīces optimālo parametru noteikšanu naftas piesārņojuma meklēšanai un kontūrēšanai; veikta analīze un izskatītas iežu elektriskās īpašības augstfrekvenču elektromagnētiskajā laukā; veikta parametru analīze un izveidoti sākotnējie dati frekvences modelēšanai; ir izstrādāts pamatojums frekvences 1,76 MHz izvēlei naftas piesārņojuma migrācijas ceļu meklēšanai un kontrolei; veikti darbi radioviļņu ierīces ģeometrijas novērtēšanā, pamatojot uztveršanas-pārraidīšanas antenu telpisko orientāciju. Otrās aktivitātes ietvaros tika paveikti sekojoši būtiskākie darbi: tika izskatīts eksperiments, kura mērķis bija novērtēt nobīdes strāvas ietekmi un noteikt zemfrekvences dipola formulu pielietošanas diapazonu; tika veikts aprēķins radioviļņu zonas ģeometrijas iežu masīvā aplēsei, tāpat veikta anomālo lauku augstfrekvences modelēšanas darbu analīze; tika veikti cilindra anomālā lauka (ņemot vērā nobīdes strāvu) izskatīšanas darbi un anomālo lauku virs lokāliem objektiem (t.sk. cilindra formas) vizualizācija.

Eksperimentālās izstrādes ietvaros tika realizētas sekojošas galvenās aktivitātes: radioviļņu metodes ierīces uztveršanas-pārraidīšanas antenu un to savstarpējā novietojuma raksturlielumu un veida noteikšana; radioviļņu metodes ierīces struktūrshēmas izstrāde; radioviļņu metodes ierīces funkcionālo-principshēmu izstrāde; funkcionālo-principshēmu izstrāde uztveršanas-pārraidīšanas iekārtai un primāro pārveidotāju (sensoru) mezgliem; tehniskā uzdevumu sagatavošana radioviļņu metodes ierīces prototipa izstrādei.

Rūpnieciskā pētījuma un eksperimentālās izstrādes ietvaros veiktie darbi kopumā ļāva kvalitatīvi pamatot radioviļņu ierīces naftas piesārņojuma avotu meklēšanai un kontūrēšanai teorētiskos pamatus un pārnest teorētiskās zināšanas praktiskā gultnē. Balstoties uz projekta ietvaros izstrādāto tehnisko uzdevumu, tuvākajā nākotnē plānots uzsākt darbu pie radioviļņu metodes ierīces prototipa izstrādes.

Pētniecības projekts tika realizēts projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros. Pētniecības projekts tika īstenots 6 mēnešu garumā no 2020. gada 1. novembra līdz 2021. gada 30. aprīlim. Pētniecības projekta kopējās izmaksas bija EUR 66’290.00, tai skaitā EUR 48’412.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.
Optimālo parametru noteikšana radioviļņu metodes ierīcei naftas piesārņojuma meklēšanai un kontūrēšanai: pētniecības projektā noslēdzies rūpnieciskā pētījuma posms

Pētniecības projektā “Optimālo parametru noteikšana radioviļņu metodes ierīcei naftas piesārņojuma meklēšanai un kontūrēšanai” 2021. gada marta beigās noslēdzies rūpnieciskā pētījuma posms.

Šī posma ietvaros veiksmīgi tika realizētas abas galvenās plānotās pētniecības projekta aktivitātes: optimālo parametru noteikšana radioviļņu metodes ierīcei naftas piesārņojuma meklēšanai un kontūrēšanai un matemātiska radioviļņu lauku modelēšana virs lokāliem objektiem ar mērķi iegūt naftas piesārņojuma raksturlielumus un piesārņotās teritorijas formu. Šajā pētniecības posmā tika piesaistīts arī ārpakalpojuma veicējs, kas veica pētniecisko darbu un aprēķinus, lai pamatotu ierīces darba frekvences izmantošanu; ārpakalpojuma veicēja veiktā pētnieciskā darba un aprēķinu rezultāti tiek izmantoti radioviļņu ierīces prototipa shematisko risinājumu un tehniskā uzdevuma izstrādes pamatā.

Pētniecības projektā tāpat kopš 2021. gada janvāra sākuma veiksmīgi tiek realizēts eksperimentālās izstrādes posms. Šobrīd ir pilnībā pabeigts darbs pie vienas no plānotajām aktivitātēm – radioviļņu metodes ierīces uztveršanas-pārraidīšanas antenu un to savstarpējā novietojuma raksturlielumu un veida noteikšanas. Darbs turpinās pie vairāku citu eksperimentālās izstrādes aktivitāšu īstenošanas.

Pētniecības projekts tiek realizēts projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros. Pētniecības projektu plānots realizēt līdz 2021. gada 30. aprīlim. Pētniecības projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 66’290.00, tai skaitā EUR 48’412.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.
Optimālo parametru noteikšana radioviļņu metodes ierīcei naftas piesārņojuma meklēšanai un kontūrēšanai

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu u tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 31. decembrim īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros RNA Technology 2020. gada 2. novembrī uzsāk pētniecības projekta Nr. 1.8 “Optimālo parametru noteikšana radioviļņu metodes ierīcei naftas piesārņojuma meklēšanai un kontūrēšanai” īstenošanu. Pētniecības projekta galvenais mērķis ir tehniskā uzdevuma izstrāde radioviļņu metodes ierīces naftas piesārņojuma meklēšanai un kontūrēšanai līdz 40 metru dziļumam prototipa izveidošanai. Radioviļņu metodes galvenais mērķis ir praktiska iespēja operatīvi un nepārprotami identificēt un kontūrēt ar naftu piesārņotos grunts gabalus, kas nav sasniedzami ar gaisa vai citiem alternatīviem monitoringa un kontroles veidiem, lai savlaicīgi pieņemtu un realizētu vadības lēmumus ekoloģisko katastrofu novēršanai.

Pētījumu plānots realizēt līdz 2021. gada 30. aprīlim. Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 66’380.00, tai skaitā EUR 48’412.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.
Atbalsts jaunuzņēmumu dalībai izstādēs, konferencēs un tiešajās vizītēs ārvalstīs

līguma Nr. IZ-L-2018/82